User ProfileMD 

Member Since: March 14, 2008
Sex: male
Location:
Home Page:  
http://animescorenews.blogspot.sk/

View Threads With Posts by This User
Favorite Score(s):    All in my collection
 Favorite Composer(s):    MICHEL COLOMBIER, Masamichi Amano, Takayuki Negishi, Takayuki Hattori, Elements Garden, Yugo Kanno, Taku Iwasaki, Mikio Endo, Kei Haneoka, Kenichiro Suehiro, Tomohisa Ishikawa, Jun Ichikawa, Tomoyuki Asakawa, Kazunori Miyake, Yoshihiro Ike, Hikaru Nanase, Hayato Matsuo, Tatsuya Kato, Shiro Hamaguchi, Toshihiko Sahashi, Keishi Yonao, Barbarian On The Groove, Naotoshi Nishino, Seikou Nagaoka, Lalo Schifrin, Christophe Beck, Don Davis, David Holmes, Sean Callery, Gianni Ferrio, Piero Piccioni, Michel Legrand, Vladimir Cosma, Claude Bolling, Eric Demarsan